Vad är biologiskt växtskydd?

 

Det biologiska växtskyddet utnyttjar naturens egna metoder vid bekämpningen av växtsjukdomar och skadedjur, t.ex.: Rovlevande djur, predatorer, äter upp skadedjuren. Parasiter som lägger ägg i eller vid skadedjuret där parasitlarven utvecklas och skadedjuret dör. Nyttosvampar äter upp och konkurrerar ut skadliga svampar utan att skada växten. Bakteriepreparat som är giftiga för vissa skadegörare att få i sig, men skonar nyttodjuren.

 

Biologisk bekämpning mot trips

Rovkvalstret: Amblyseius swirskii

Rovkvalstret: Neoseiulus cucumeris
Guldögonslända: Chrysoperla carnea

 

Biologisk bekämpning mot bladlöss
Parasitsteklar
Bladlusgallmyggan – Aphidoletes aphidimyza

 

Insektsparasitära nematoder

 


 

Biologiskt växtskydd